linux

Chạy Alpine Linux trên Oracle Cloud

https://www.alextsang.net/articles/20191006-063049/index.html https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-change-root-password-on-alpine-linux/ Cài đặt Open SSH https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_ssh-server vi /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin yes PasswordAuthentication no /etc/init.d/sshd restart Đọc thêm https://docs.genesys.com/Documentation/System/latest/DDG/InstallationofDockeronAlpineLinux https://gist.github.com/bakkujp/cdef0091f25b2a537307ab410809ea81 https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Docker

Ghi chep Alpine Linux

https://danbruder.com/blog/what-is-the-alpine-equivalent-to-build-essential/ https://github.com/gliderlabs/docker-alpine/issues/24 RUN apk update && apk add –virtual build-dependencies build-base gcc wget git Dạo chơi với Alpine Linux Tại sao https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Main_Page https://project.altservice.com/issues/930 Sau khi cai xong ban khong the login SSH voi tai khoan root vi alpine mac dinh ko cho login bang root apk add nano PermitRootLogin yes https://www.cyberciti.biz/faq/10-alpine-linux-apk-command-examples/ SAMBA SETUP http://www.allaboutlinux.eu/how-to-install-samba-server-on-ubuntu/2/ More info https://websiteforstudents.com/samba-setup-on-ubuntu-16-04-17-10-18-04-with-windows-systems/ https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_samba-server http://thonghoang.com/linux/dich-vu-file-tren-linux-nfs-va-samba-server.html https://superuser.com/questions/1324971/access-samba-share-running-in-virtualbox-with-alpine-linux-guest-from-windows-10?rq=1

Sử dụng lệnh tar trong Linux

https://www.interserver.net/tips/kb/use-tar-command-linux-examples/ tar là viết tắt của chữ Tape ARchive, là một lệnh thường được sử dụng để nén hoặc sao lưu trong hệ thống Linux/Unix. Nó cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào một tập hợp các tệp và đặt chúng vào một tệp lưu trữ được nén cao thường được gọi là tarball, hoặc tar, gzip và bzip trong Linux. Thuật toán được sử dụng để nén .tar.gz và .

Diệt virus trên VPS Linux

VPS bị nhiễm virus, triệu chứng là ăn nhiều CPU, một command như là tms hoặc cron xuất hiện chiếm đến 98% sau khi gõ lệnh top Kiểm tra tiến trình nào chiếm dụng CPU với lệnh top Thực hiện cài đặt và cập nhật Sophos Anti-Virus theo hướng dẫn https://www.fosslinux.com/2852/how-to-install-sophos-antivirus-software-in-ubuntu.htm Trong quá trình cài đặt có thể bạn sẽ được hỏi username và password

Cheat sheet

Để tiện việc tra cứu tôi tạo ra trang này! Kiểm tra nhiệt độ bo sử dụng armbian armbianmonitor -m Linux Kiểm tra hệ điều hành 32 hay 64 bit, sử dụng một trong những lệnh dưới đây: – lscpu – getconf LONG_BIT – uname Nếu bạn quan tâm đến kiến trúc của CPU thì sử dụng một trong những lệnh dưới đây: – /proc/cpuinfo – hwinfo – lshw Kiểm tra port VPS mở hay đóng https://ping.

Linux căn bản - Bonus: Scripting - kịch bản

Đây là phần phụ thêm trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Cron - lên lịch cho tác vụ Crontab Thêm lệnh cho crontab thì chỉnh sửa file sau /etc/crontab xargs