Cheat sheet

Để tiện việc tra cứu tôi tạo ra trang này!

Kiểm tra nhiệt độ bo sử dụng armbian

armbianmonitor -m

Linux

Kiểm tra hệ điều hành 32 hay 64 bit, sử dụng một trong những lệnh dưới đây:

– lscpu
– getconf LONG_BIT
– uname

Nếu bạn quan tâm đến kiến trúc của CPU thì sử dụng một trong những lệnh dưới đây:

– /proc/cpuinfo
– hwinfo
– lshw

Kiểm tra thiết bị được gắng vào cổng USB bằng lệnh

fdisk -l

Kết quả sẽ trông giống như sau:

Disk /dev/mmcblk0: 29 GiB, 31104958464 bytes, 60751872 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x601648bf

Device     Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1    8192 60144351 60136160 28.7G 83 Linux

Disk /dev/sda: 14.4 GiB, 15502147584 bytes, 30277632 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0020377f

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 *   2048 30277631 30275584 14.4G c W95 FAT32 (LBA)

Mount và unmount thiết bị lưu trữ USB

mount -t auto /dev/sda1 /mnt/usb
umount /mnt/usb

Kiểm tra port VPS mở hay đóng

https://ping.eu/port-chk/

https://hocvps.com/kiem-tra-va-mo-port-vps-tren-centos/

Markdown shortcut Hugo

Chèn ảnh có link

<center>
  [<figure>
  <img src="/img/post/20151028-lemp/1-RamNode%20_%20VPS%20Plans.png"/> <figcaption>
      <h4>VPS Ramnode</h4>
    </figcaption>
</figure>
](https://clientarea.ramnode.com/aff.php?aff=1439)
</center>

https://gohugo.io/content-management/shortcodes/#ref-relref