Cheat sheet

Để tiện việc tra cứu tôi tạo ra trang này!

Kiểm tra nhiệt độ bo sử dụng armbian

armbianmonitor -m

Linux

Kiểm tra hệ điều hành 32 hay 64 bit, sử dụng một trong những lệnh dưới đây:

– lscpu
– getconf LONG_BIT
– uname

Nếu bạn quan tâm đến kiến trúc của CPU thì sử dụng một trong những lệnh dưới đây:

– /proc/cpuinfo
– hwinfo
– lshw

Kiểm tra port VPS mở hay đóng

https://ping.eu/port-chk/

Markdown shortcut Hugo

Chèn ảnh có link

<center>
  [<figure>
  <img src="/img/post/20151028-lemp/1-RamNode%20_%20VPS%20Plans.png"/> <figcaption>
      <h4>VPS Ramnode</h4>
    </figcaption>
</figure>
](https://clientarea.ramnode.com/aff.php?aff=1439)
</center>

https://gohugo.io/content-management/shortcodes/#ref-relref