Handshake Ledger Palm Reader Arm64 board

2 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash 6 nvm list-remote 7 nvm install v14.20.1 9 sudo apt install node-gyp 11 sudo apt install pkg-config libusb-1.0-0-dev libudev-dev 13 sudo apt install build-essential autotools-dev automake autoconf git curl -y 14 sudo apt install libusb-dev libtool 18 sudo apt install unbound libunbound-dev 15 git clone https://github.com/pinheadmz/palmreader 16 cd palmreader 21 npm install 22 npm install -g 24 cd bin 25 ls 27 ./palmreader 28 cd 29 history 12 wget -q -O - https://raw.

Vọc nodejs

//install node version manager curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash // check version node –version // list remote nvm list-remote // list installed versions of node (via nvm) nvm ls // install specific version of node nvm install v14.20.1 // set default version of node nvm alias default v14.20.1 // switch version of node nvm use v14.20.1 // https://stackoverflow.com/questions/66434750/npm-err-git-dep-preparation-failed-when-trying-to-install-package-json npm cache clean –force rm -rf node_modules && rm package-lock.json npm install –legacy-peer-deps

Giao dịch tiền điện tử với hummingbot

1. Tạo thư mục chứa dữ liệu bot mkdir hummingbot 2. Phân chia thư mục dữ liệu của bot cho file logs, file config và file database mkdir hummingbot/conf mkdir hummingbot/logs mkdir hummingbot/data mkdir hummingbot/scripts 3. Phân quyền thư mục Để tránh lỗi [Errno 13] Permission denied: 'conf/encrypted_default.json' thì cần phải phân quyền thư mục sudo chown -R $USER ~/hummingbot chmod -R 777 ./hummingbot 3. Tạo và chạy hummingbot docker create -it \ --name hummingbot-instance \ --network host \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/conf,destination=/conf/" \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/logs,destination=/logs/" \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/data,destination=/data/" \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/scripts,destination=/scripts/" \ coinalpha/hummingbot:latest docker start hummingbot-instance && docker attach hummingbot-instance Giới hạn tài sản có thể được sử dụng Trường hợp bạn muốn bot chỉ có thể thực thi trong 100USD có thể xem xét tính năng này.

Cài đặt LEMP để chạy Wordpress sử dụng Docker

1. NGINX version: '3' services: nginx: image: nginx:latest container_name: nginx ports: - '80:80' - '443:443' volumes: - './app:/var/www/html' - './config/nginx:/etc/nginx/conf.d' 2. MySQL (MariaDB) version: '3' services: nginx: image: nginx:latest container_name: nginx ports: - '80:80' - '443:443' volumes: - './app:/var/www/html' - './config/nginx:/etc/nginx/conf.d' mariadb: image: mariadb:10.3.9 container_name: mariadb restart: 'on-failure' environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: lab-skywirex volumes: - ${PWD} Luc nay co the truy cap vao container mariadb de thuc thi cau lenh SQL

Kích hoạt Repo testing và unstable trong Debian

https://www.binarytides.com/enable-testing-repo-debian/ Cài đặt và sử dụng backports https://wiki.debian.org/AptPreferences https://wiki.debian.org/DebianTesting https://www.debian.org/security/ VPN https://xalitech.com/wireguard-vpn-server-on-aws-lightsail/ https://golb.hplar.ch/2018/10/wireguard-on-amazon-lightsail.html

Chạy Alpine Linux trên Oracle Cloud

Tải và ghi file ISO vào ổ đĩa VPS curl -O 'https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/latest-stable/releases/aarch64/alpine-virt-3.14.2-aarch64.iso' https://alpinelinux.org/downloads/ ubuntu@skywirex:~$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT loop0 7:0 0 48.9M 1 loop /snap/core18/2127 loop1 7:1 0 62M 1 loop /snap/lxd/21032 loop2 7:2 0 28.1M 1 loop /snap/snapd/12886 loop3 7:3 0 36.3M 1 loop /snap/oracle-cloud-agent/15 sda 8:0 0 46.6G 0 disk ├─sda1 8:1 0 46.5G 0 part / └─sda15 8:15 0 99M 0 part /boot/efi Ghi file ISO vào sda /dev/sda

Ghi chép kubernetes

https://www.thebigdatablog.com/kubernetes-and-docker-running-at-an-orangepi/ https://blog.alexellis.io/test-drive-k3s-on-raspberry-pi/ https://github.com/rancher/k3s/issues/1395 MASTER NODE Đổi tên hostname echo "masterpi" > /etc/hostname sudo nano /etc/hosts Cài đặt curl -sfL https://get.k3s.io | sh - sudo systemctl status k3s sudo cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token K104a57a00c6ca0b2d1e558a79e6ae4c3d151474eccfc08677f501426f6ede66ef3::server:1c7e84a0f9f90def290c62d503038dba NODE export K3S_URL="https://:<MASTERPI-IP>:6443" export K3S_TOKEN="K104a57a00c6ca0b2d1e558a79e6ae4c3d151474eccfc08677f501426f6ede66ef3::server:1c7e84a0f9f90def290c62d503038dba" ```` ```` curl -sfL https://get.k3s.io | sh - ```` Join node sudo k3s agent –server ${K3S_URL} –token ${K3S_TOKEN} DELETE NOT READY NODE Cordon the node Drain the node Delete the node Reset the node ( run kubeadm reset command if it is joined using kubeadm) Join the node again as a fresh node Sự cố Build với không điểm yếu nên nếu có sự cố xảy ra cũng cho phép khắc phục nhanh LINK.