Sử dụng lệnh tar trong Linux

https://www.interserver.net/tips/kb/use-tar-command-linux-examples/

tar là viết tắt của chữ Tape ARchive, là một lệnh thường được sử dụng để nén hoặc sao lưu trong hệ thống Linux/Unix. Nó cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào một tập hợp các tệp và đặt chúng vào một tệp lưu trữ được nén cao thường được gọi là tarball, hoặc tar, gzip và bzip trong Linux. Thuật toán được sử dụng để nén .tar.gz và .tar.bz2 lần lượt là các thuật toán gzip hoặc bzip.