Công cụ của lab skywirex

Debian/Ubuntu

Công cụ cơ bản:

sudo apt-get install gcc g++ make