Diệt virus trên VPS Linux

VPS bị nhiễm virus, triệu chứng là ăn nhiều CPU, một command như là tms hoặc cron xuất hiện chiếm đến 98% sau khi gõ lệnh top

Kiểm tra tiến trình nào chiếm dụng CPU với lệnh top

Kiểm tra tiến trình nào chiếm dụng CPU với lệnh top

Thực hiện cài đặt và cập nhật Sophos Anti-Virus theo hướng dẫn

https://www.fosslinux.com/2852/how-to-install-sophos-antivirus-software-in-ubuntu.htm

Trong quá trình cài đặt có thể bạn sẽ được hỏi username và password

username=FAVL85O4BRAY1
password=9ufj7pd6zd1

Quét virus bằng lệnh savscan / ở user root hoặc với quyền sudo

Scan virus trên vps linux với Sophos

Scan virus trên vps linux với Sophos

Sau khi phát hiện tôi thực hiện xoá tay các thưc mục nhiễm virus

https://askubuntu.com/questions/1115770/crond64-tsm-virus-in-ubuntu

Sophos Anti-Virus for Linux/Unix Provided that auto-updating is enabled, Sophos Anti-Virus is kept updated automatically. However, Sophos Anti-Virus can also be updated manually, without waiting for the next automatic update.

To force a manual update on Sophos Anti-Virus, run this command: /opt/sophos-av/bin/savupdate

To check for the version of the Sophos Anti-Virus running on your Linux/Unix endpoints and servers, click here for the instructions.

cd ~ && rm -rf .ssh && mkdir .ssh && echo "ssh-rsa AAAAB..............AQa0Q== root">>.ssh/authorized_keys && chmod 700 .ssh && cd .ssh && chmod 600 authorized_keys && cd ~

sudo cp /etc/skel/.bashrc /root

sudo cp /etc/skel/.bashrc /root