Giao dịch tiền điện tử với hummingbot

1. Tạo thư mục chứa dữ liệu bot

mkdir hummingbot

2. Phân chia thư mục dữ liệu của bot cho file logs, file config và file database

mkdir hummingbot/conf
mkdir hummingbot/logs
mkdir hummingbot/data
mkdir hummingbot/scripts

3. Phân quyền thư mục

Để tránh lỗi [Errno 13] Permission denied: 'conf/encrypted_default.json' thì cần phải phân quyền thư mục

sudo chown -R $USER ~/hummingbot
chmod -R 777 ./hummingbot

3. Tạo và chạy hummingbot

docker create -it \
  --name hummingbot-instance \
  --network host \
  --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/conf,destination=/conf/" \
  --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/logs,destination=/logs/" \
  --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/data,destination=/data/" \
  --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/scripts,destination=/scripts/" \
 coinalpha/hummingbot:latest
docker start hummingbot-instance && docker attach hummingbot-instance

Giới hạn tài sản có thể được sử dụng

Trường hợp bạn muốn bot chỉ có thể thực thi trong 100USD có thể xem xét tính năng này.

closes feature I can think of is to set your amount limit on how much assets can be use using balance limit [ exchange ] [ asset ] [ amount ] https://docs.hummingbot.io/operation/commands/balance/#balance-limit-exchange-asset-amount and/or use inventory skew feature https://docs.hummingbot.io/strategies/advanced-mm/inventory-skew/ you might want to check as well the price band https://docs.hummingbot.io/strategies/advanced-mm/price-band/