cheat sheet

Chạy Alpine Linux trên Oracle Cloud

https://www.alextsang.net/articles/20191006-063049/index.html https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-change-root-password-on-alpine-linux/ Cài đặt Open SSH https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_ssh-server vi /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin yes PasswordAuthentication no /etc/init.d/sshd restart Đọc thêm https://docs.genesys.com/Documentation/System/latest/DDG/InstallationofDockeronAlpineLinux https://gist.github.com/bakkujp/cdef0091f25b2a537307ab410809ea81 https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Docker

Git, GitHub và cheat sheet

Chỉ với ba qui tắc này để làm chủ Git và GitHub Qui tắc #1: Tạo một git repo cho mỗi dự án mới Qui tắc #2: Tạo một nhánh mới cho mỗi tính năng mới cần thử nghiệm Qui tắc #3: Sử dụng Pull Requests (PR) để ghép mã code vào nhánh Master (nhánh chính) Thậm chí nếu bạn đang làm một dự án nhỏ hoặc đơn giản, và thậm chí bạn đang làm một mình, theo những qui tắc đó mỗi khi bạn code sẽ tạo cho bạn thuần thục Git và GitHub rất nhanh chóng.

Hyper-V-trong-Windows-10

Tôi gặp một chút khó khăn trong việc cài đặt Linux như Ubuntu hoặc Debian trên Virtualbox. Tạm thời tắt kích hoạt Hyper-V sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề. Sử dùng OptionalFeatures.exe trong win32 Windows + R bcdedit /set hypervisorlaunchtype off bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto https://petri.com/how-to-disable-hyper-v-completely-in-windows-10 https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=3&t=98812 https://www.reddit.com/r/virtualbox/comments/g71tb0/how_do_i_fix_error_when_installing_ubuntu_on/