Tech

Học Python

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tự nhiên tôi muốn học một ngôn ngữ lập trình nào đó và Python là ngôn ngữ tôi lựa chọn. Trước khi bắt đầu, tôi tìm kiếm thông tin trên Internet để xác định cho mình một lộ trình học cụ thể tránh lan man. Những ghi chép bên dưới là những phần tôi đã đang và sẽ học với Python dựa trên một lời khuyên về lộ trình python ở trang Quora.

Sử dụng lệnh tar trong Linux

https://www.interserver.net/tips/kb/use-tar-command-linux-examples/ tar là viết tắt của chữ Tape ARchive, là một lệnh thường được sử dụng để nén hoặc sao lưu trong hệ thống Linux/Unix. Nó cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào một tập hợp các tệp và đặt chúng vào một tệp lưu trữ được nén cao thường được gọi là tarball, hoặc tar, gzip và bzip trong Linux. Thuật toán được sử dụng để nén .tar.gz và .

Ghi chép Docker

Cài đặt Docker và Docker compose Cài đặt Docker Cài Docker cho Orange Pi 3 giống như Raspbian bằng cách sử dụng script được tạo sẵn như hướng dẫn bên dưới. Thực hiện tải về và chạy script trên local curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh sudo sh get-docker.sh Kiểm tra Docker sau khi cài đặt docker version Nếu không phải cài đặt Docker dưới tài khoản là root thì cần thêm lệnh sau

Ghi chép Python

Chuyển phiên bản python mặc định sang python3 trong Debian Python2 đã cũ và hết được hỗ trợ nhưng trên một số phiên bản Linux vẫn để mặc định là python2. Bạn thực hiện các bước sau để chuyển sang bản mặc định là python3. Sau khi chuyển sang mặc định thì việc chạy script Python chỉ cần gõ python là đủ, không cần phải gõ python2 Kiểm tra phiên bản Python mặc định hiện tại sử dụng dòng lệnh python --version Chuyển sang tài khoản root su root Thực thi lệnh bên dưới để chuyển sang python 3

Tạo SSH key từ PGP key của keybase.io

gpg2 –list-secret-keys gpg2 –expert –edit-key 429E576C2F4351C3 cd ~/.ssh/ gpg2 –export 429E576C2F4351C3 | openpgp2ssh 429E576C2F4351C3 > ~/.ssh/id_rsa.pub gpg2 –export-secret-key 429E576C2F4351C3 | openpgp2ssh 429E576C2F4351C3 > ~/.ssh/id_rsa Password bao ve OpenSSH private key chmod 0600 ~/.ssh/id_rsa ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -p gpg2 –delete-secret-key 429E576C2F4351C3 Them key vao edgerouter configure loadkey skywirex ./id_rsa.pub Error https://blog.pcfe.net/hugo/posts/2019-06-18-add-ssh-key-to-edgerouter/ Xoa hang trong text file sudo sed -i.bak ‘3d’ authorized_keys https://ashishchaudhary.in/pgp-to-ssh https://medium.com/server-guides/how-to-add-ssh-keys-to-edgerouter-9458b1cc8332 https://miketabor.com/enable-ssh-auto-login-ubiquiti-edgerouter-x/ ssh-keygen -t rsa -C “[email protected]

Tự động backup (sao lưu) định kì trên Edgerouter

Cấp quyền đăng nhập tự động cho Edgerouter thông qua SSH keys Trên Edgerouter sudo bash mkdir /config/ssh-keys cd /config/ssh-keys ssh-keygen -f backup -C "SSH key for backup" -N "" cat backup.pub Trên server lưu file backup adduser backupuser su backupuser mkdir /home/backupuser/.ssh mkdir /home/backupuser/edge-backups vi /home/backupuser/.ssh/authorized_keys Backup script #!/bin/bash sftp_host=192.168.X.X sftp_user=backupuser sftp_folder=/home/backupuser/edge-backups sftp_key=/config/ssh-keys/backup now=$(date +%d%m%y-%H%M) tar -cf - /config | gzip | \ curl -k --key $sftp_key --pubkey $sftp_key.

Dọn dẹp Docker

Xóa file ảnh và container của Docker docker rmi <IMAGE ID> Xem file ảnh hiện có trong hệ thống docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED VIRTUAL SIZE centos latest 2933d50b9f77 11 days ago 196.6 MB ubuntu latest 36248ae4a9ac 11 days ago 188 MB Dọn dẹp dữ liệu và tiến trình không sử dụng của docker docker system prune WARNING! This will remove: - all stopped containers - all networks not used by at least one container - all dangling images - all build cache https://tecadmin.

Tạo phân vùng swap trên debian 9

Swap là một phân vùng trên ổ cứng được sử dụng khi một lượng bộ nhớ RAM đầy. Khi hệ thống Linux sử dụng hết RAM, những trang không hoạt động được di chuyển từ RAM sang phân vùng swap Phân vùng swap có thể lấy từ một phân vùng (partition) riêng hoặc một file swap. Thông thường, khi chạy máy ảo Debian phân vùng swap không tồn tại vì vậy chỉ một tùy chọn là tạo file swap.