Nén và giải nén trong Linux bằng dòng lệnh với tar

Nén So sánh các chuẩn nén thường dùng trong Linux tar -cvf jellyfin.tar.gz jellyfin/ tar -xvf jellyfin.tar.gz https://www.tecmint.com/18-tar-command-examples-in-linux/ https://www.rootusers.com/gzip-vs-bzip2-vs-xz-performance-comparison/

Học Python

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tự nhiên tôi muốn học một ngôn ngữ lập trình nào đó và Python là ngôn ngữ tôi lựa chọn. Trước khi bắt đầu, tôi tìm kiếm thông tin trên Internet để xác định cho mình một lộ trình học cụ thể tránh lan man. Những ghi chép bên dưới là những phần tôi đã đang và sẽ học với Python dựa trên một lời khuyên về lộ trình python ở trang Quora.

Sử dụng lệnh tar trong Linux

https://www.interserver.net/tips/kb/use-tar-command-linux-examples/ tar là viết tắt của chữ Tape ARchive, là một lệnh thường được sử dụng để nén hoặc sao lưu trong hệ thống Linux/Unix. Nó cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào một tập hợp các tệp và đặt chúng vào một tệp lưu trữ được nén cao thường được gọi là tarball, hoặc tar, gzip và bzip trong Linux. Thuật toán được sử dụng để nén .tar.gz và .

Ghi chép Docker

Cài đặt Docker và Docker compose Cài đặt Docker Cài Docker cho Orange Pi 3 giống như Raspbian bằng cách sử dụng script được tạo sẵn như hướng dẫn bên dưới. Thực hiện tải về và chạy script trên local curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh sudo sh get-docker.sh Kiểm tra Docker sau khi cài đặt docker version Nếu không phải cài đặt Docker dưới tài khoản là root thì cần thêm lệnh sau

Ghi chép Python

Chuyển phiên bản python mặc định sang python3 trong Debian Python2 đã cũ và hết được hỗ trợ nhưng trên một số phiên bản Linux vẫn để mặc định là python2. Bạn thực hiện các bước sau để chuyển sang bản mặc định là python3. Sau khi chuyển sang mặc định thì việc chạy script Python chỉ cần gõ python là đủ, không cần phải gõ python2 Kiểm tra phiên bản Python mặc định hiện tại sử dụng dòng lệnh python --version Chuyển sang tài khoản root su root Thực thi lệnh bên dưới để chuyển sang python 3

Diệt virus trên VPS Linux

VPS bị nhiễm virus, triệu chứng là ăn nhiều CPU, một command như là tms hoặc cron xuất hiện chiếm đến 98% sau khi gõ lệnh top Kiểm tra tiến trình nào chiếm dụng CPU với lệnh top Thực hiện cài đặt và cập nhật Sophos Anti-Virus theo hướng dẫn https://www.fosslinux.com/2852/how-to-install-sophos-antivirus-software-in-ubuntu.htm Trong quá trình cài đặt có thể bạn sẽ được hỏi username và password

Cài đặt Wireguard trên Debian

https://nfalcone.net/blog/wireguard-vpn-debian-server/ https://unix.stackexchange.com/questions/543601/failed-to-update-linux-headers-on-debian-stretch-debian-9 Bản nháp: Để cài đặt Wireguard trên Linux thông thường có 2 cách; 1 Tự build file cài đặt từ mã nguồn 2 Sử dụng file đã biên dịch sẵn có ở repo Debian (nằm trong repo unstable) 6 echo “deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/unstable.list 7 echo “deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main” | tee /etc/apt/sources.list.d/unstable.list 8 echo -e “Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 150\n” | tee /etc/apt/preferences.d/limit-unstable sudo apt update sudo apt install wireguard lsmod | grep wireguard 32 sudo nano /etc/sysctl.

Kích hoạt Office 2013 bằng dòng lệnh

Các bạn mở CMD ( Command Prompt ) với admin, copy code sau dán vào command line là thành công. Lưu ý: - Code active phải cần kết nối Internet - Chỉ có hiệu lực với các bản Volume if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15" cscript ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc cscript ospp.vbs /act @