Ghi chép Python

Chuyển phiên bản python mặc định sang python3 trong Debian

Python2 đã cũ và hết được hỗ trợ nhưng trên một số phiên bản Linux vẫn để mặc định là python2. Bạn thực hiện các bước sau để chuyển sang bản mặc định là python3. Sau khi chuyển sang mặc định thì việc chạy script Python chỉ cần gõ python là đủ, không cần phải gõ python2

 • Kiểm tra phiên bản Python mặc định hiện tại sử dụng dòng lệnh python --version
 • Chuyển sang tài khoản root su root
 • Thực thi lệnh bên dưới để chuyển sang python 3

  update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1
  
 • Kiểm tra lại phiên bản python mặc định python --version

Cài đặt pip trên python 3

 • Kiểm tra PIP đã được cài hay chưa pip --version

  apt install python3-pip
  
  pip3 --version
  

Cài đặt module request

pip3 install requests