Cài đặt Plex media server trong một docker container

Bài viết sẽ còn được cập nhật …

sudo docker create \
 --name=plex \
 --net=host \
 -e PUID=1000 \
 -e PGID=1000 \
 -e VERSION=docker \
 -v /media/gplex:/media \
 -v ~/.config/plex:/config \
 -v ~/.config/plex/transcode:/transcode \
 --restart unless-stopped \
 linuxserver/plex:arm64v8-latest
-v /media:/media # gán thư mục /media trong local vào thư mục media trong container

Xong chạy lệnh

docker start plex

Sau đó truy cập địa chỉ web để bắt đầu thiết lập

http://192.168.1.12:32400/web/

# Cau lenh nay se mount thu muc gcrypt (o day la thu muc media tren google drive) trong file cau hinh clone vao thu muc /data/gmedia trong server
rclone mount gplex: /home/gplex \
  --allow-other \
  --bind 192.168.1.11 \
  --buffer-size 128M \
  --dir-cache-time 72h \
  --drive-chunk-size 32M \
  --log-level INFO \
  --log-file ~/rclone-plex.log \
  --timeout 1h \
  --umask 002 \
  --vfs-read-chunk-size 128M \
  --vfs-read-chunk-size-limit off \
  --rc