Cách chạy Odoo 12 với Docker trong một container

Bài viết sẽ còn được tiếp tục …………

docker network create –driver bridge nguyenhoang-odoo-nw docker volume create –name nguyenhoang-db-data

docker run -d –name nguyenhoang-db
–env POSTGRES_USER=odoo –env POSTGRES_PASSWORD=nguyenhoang-secret-pw
–env POSTGRES_DB=postgres
–network=nguyenhoang-odoo-nw –mount source=nguyenhoang-db-data,target=/var/lib/postgresql/data
library/postgres:10.5

docker logs nguyenhoang-db

docker volume create –name nguyenhoang-odoo-data docker volume create –name nguyenhoang-odoo-extra-addons

docker run -d –name nguyenhoang-odoo –link nguyenhoang-db:db -p 8069:8069
–network nguyenhoang-odoo-nw
–mount source=nguyenhoang-odoo-data,target=/var/lib/odoo
–mount source=nguyenhoang-odoo-extra-addons,target=/mnt/extra-addons
–env POSTGRES_PASSWORD=nguyenhoang-secret-pw
library/odoo:12.0

docker logs nguyenhoang-odoo

Nguồn: https://unkkuri.com/blog/unkkuri-blog-1/post/odoo-12-in-docker-container-25