alpine-linux

Chạy Alpine Linux trên Oracle Cloud

https://www.alextsang.net/articles/20191006-063049/index.html https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-change-root-password-on-alpine-linux/ Cài đặt Open SSH https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_ssh-server vi /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin yes PasswordAuthentication no /etc/init.d/sshd restart Đọc thêm https://docs.genesys.com/Documentation/System/latest/DDG/InstallationofDockeronAlpineLinux https://gist.github.com/bakkujp/cdef0091f25b2a537307ab410809ea81 https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Docker

Ghi chep Alpine Linux

https://danbruder.com/blog/what-is-the-alpine-equivalent-to-build-essential/ https://github.com/gliderlabs/docker-alpine/issues/24 RUN apk update && apk add –virtual build-dependencies build-base gcc wget git Dạo chơi với Alpine Linux Tại sao https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Main_Page https://project.altservice.com/issues/930 Sau khi cai xong ban khong the login SSH voi tai khoan root vi alpine mac dinh ko cho login bang root apk add nano PermitRootLogin yes https://www.cyberciti.biz/faq/10-alpine-linux-apk-command-examples/ SAMBA SETUP http://www.allaboutlinux.eu/how-to-install-samba-server-on-ubuntu/2/ More info https://websiteforstudents.com/samba-setup-on-ubuntu-16-04-17-10-18-04-with-windows-systems/ https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_samba-server http://thonghoang.com/linux/dich-vu-file-tren-linux-nfs-va-samba-server.html https://superuser.com/questions/1324971/access-samba-share-running-in-virtualbox-with-alpine-linux-guest-from-windows-10?rq=1

Dạo chơi với Alpine Linux

Nếu bạn mới bắt đầu và tự hỏi có thể làm được gì với Alpine Linux thì trang wiki là không thể bỏ qua https://www.cyberciti.biz/faq/10-alpine-linux-apk-command-examples/ https://docs.genesys.com/Documentation/System/8.5.x/DDG/InstallationofDockeronAlpineLinux https://blog.overops.com/my-alpine-desktop-setting-up-a-software-development-environment-on-alpine-linux/ Tại sao https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Main_Page https://project.altservice.com/issues/930 Sau khi cai xong ban khong the login SSH voi tai khoan root vi alpine mac dinh ko cho login bang root apk add nano PermitRootLogin yes https://www.cyberciti.biz/faq/10-alpine-linux-apk-command-examples/ SAMBA SETUP http://www.allaboutlinux.eu/how-to-install-samba-server-on-ubuntu/2/ More info https://websiteforstudents.com/samba-setup-on-ubuntu-16-04-17-10-18-04-with-windows-systems/ https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_samba-server http://thonghoang.com/linux/dich-vu-file-tren-linux-nfs-va-samba-server.html https://superuser.com/questions/1324971/access-samba-share-running-in-virtualbox-with-alpine-linux-guest-from-windows-10?rq=1

Hyper-V-trong-Windows-10

Tôi gặp một chút khó khăn trong việc cài đặt Linux như Ubuntu hoặc Debian trên Virtualbox. Tạm thời tắt kích hoạt Hyper-V sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề. Sử dùng OptionalFeatures.exe trong win32 Windows + R bcdedit /set hypervisorlaunchtype off bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto https://petri.com/how-to-disable-hyper-v-completely-in-windows-10 https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=3&t=98812 https://www.reddit.com/r/virtualbox/comments/g71tb0/how_do_i_fix_error_when_installing_ubuntu_on/