alpine-linux

Chạy Alpine Linux trên Oracle Cloud

https://www.alextsang.net/articles/20191006-063049/index.html https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-change-root-password-on-alpine-linux/ Cài đặt Open SSH https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_ssh-server vi /etc/ssh/sshd_config PermitRootLogin yes PasswordAuthentication no /etc/init.d/sshd restart Đọc thêm https://docs.genesys.com/Documentation/System/latest/DDG/InstallationofDockeronAlpineLinux https://gist.github.com/bakkujp/cdef0091f25b2a537307ab410809ea81 https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Docker

Hyper-V-trong-Windows-10

Tôi gặp một chút khó khăn trong việc cài đặt Linux như Ubuntu hoặc Debian trên Virtualbox. Tạm thời tắt kích hoạt Hyper-V sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề. Sử dùng OptionalFeatures.exe trong win32 Windows + R bcdedit /set hypervisorlaunchtype off bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto https://petri.com/how-to-disable-hyper-v-completely-in-windows-10 https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=3&t=98812 https://www.reddit.com/r/virtualbox/comments/g71tb0/how_do_i_fix_error_when_installing_ubuntu_on/