Tự động triển khai site tĩnh lên AWS S3 sử dụng CI

Ý tưởng:

  • Lưu code của site đồng thời ở hai nơi là codecommit và keybase
  • Khi có thay đổi trên nhánh master –> build site và đưa lên AWS S3 sử dụng s3deploy

Công cụ:

  • Tài khoản amazon web service
  • git
  • Sublime text + Sublime merge

Tạo repo ở codecommit và login bằng SSH

ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/onlinekiemcom

Thay đổi nguồn để push repo

git remote set-url origin ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/onlinekiemcom
git push origin master -f

https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/setting-up-ssh-unixes.html

https://console.aws.amazon.com/console/home

Tham khảo:

Đọc thêm:

https://www.dannylinden.de/posts/high-performance-website-with-aws-hugo/