keybase

Tạo SSH key từ PGP key của keybase.io

gpg2 –list-secret-keys gpg2 –expert –edit-key 429E576C2F4351C3 cd ~/.ssh/ gpg2 –export 429E576C2F4351C3 | openpgp2ssh 429E576C2F4351C3 > ~/.ssh/id_rsa.pub gpg2 –export-secret-key 429E576C2F4351C3 | openpgp2ssh 429E576C2F4351C3 > ~/.ssh/id_rsa Password bao ve OpenSSH private key chmod 0600 ~/.ssh/id_rsa ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -p gpg2 –delete-secret-key 429E576C2F4351C3 Them key vao edgerouter configure loadkey skywirex ./id_rsa.pub Error https://blog.pcfe.net/hugo/posts/2019-06-18-add-ssh-key-to-edgerouter/ Xoa hang trong text file sudo sed -i.bak ‘3d’ authorized_keys https://ashishchaudhary.in/pgp-to-ssh https://medium.com/server-guides/how-to-add-ssh-keys-to-edgerouter-9458b1cc8332 https://miketabor.com/enable-ssh-auto-login-ubiquiti-edgerouter-x/ ssh-keygen -t rsa -C “[email protected]

Tự động triển khai site tĩnh lên AWS S3 sử dụng CI

Ý tưởng: Lưu code của site đồng thời ở hai nơi là codecommit và keybase Khi có thay đổi trên nhánh master –> build site và đưa lên AWS S3 sử dụng s3deploy Công cụ: Tài khoản amazon web service git Sublime text + Sublime merge Tạo repo ở codecommit và login bằng SSH ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/onlinekiemcom Thay đổi nguồn để push repo git remote set-url origin ssh://git-codecommit.