Tự động backup (sao lưu) định kì trên Edgerouter

Cấp quyền đăng nhập tự động cho Edgerouter thông qua SSH keys

Trên Edgerouter

sudo bash
mkdir /config/ssh-keys
cd /config/ssh-keys
ssh-keygen -f backup -C "SSH key for backup" -N ""
cat backup.pub

Trên server lưu file backup

adduser backupuser
su backupuser
mkdir /home/backupuser/.ssh
mkdir /home/backupuser/edge-backups
vi /home/backupuser/.ssh/authorized_keys

Backup script

#!/bin/bash
sftp_host=192.168.X.X
sftp_user=backupuser
sftp_folder=/home/backupuser/edge-backups
sftp_key=/config/ssh-keys/backup

now=$(date +%d%m%y-%H%M)
tar -cf - /config | gzip | \
        curl -k --key $sftp_key --pubkey $sftp_key.pub \
        -u $sftp_user: -T - sftp://$sftp_host$sftp_folder/backup-$now.tar.gz
set system task-scheduler task backup-conf executable path /config/scripts/backup-remote.sh
set system task-scheduler task backup-conf interval 1d

Phục hồi cấu hình từ file backup

Sử dụng công cụ SSH

Sử dụng web UI của edgerouter

Tham khảo: