Cập nhật IP động sử dụng Ubiquiti EdgeRouter lên cloudflare

Tuần trước tôi đổi cái router nhà mạng sang con EdgeRouter. Sẵn có domain riêng sử dụng DNS của cloudflare tôi tìm cách cập nhật IP động các bo của tôi ở nhà để dễ dàng trong việc kết nối từ xa.

Ban đầu tôi theo hướng dẫn này nhưng IP trên cloudflare vẫn không cập nhật được. Sau khi kiểm tra bằng lệnh show dns dynamic status nó vẫn báo lỗi update-status: noconnect

Tôi dùng 2 câu lệnh sau để xem thử có ra được manh mối nào không

[email protected]:~$ update dns dynamic interface pppoe0
[email protected]:~$ show log tail

và cũng chỉ biết rằng file /var/cache/ddclient/ddclient_pppoe0.cache, line 3: Invalid Value for keyword 'ip' = ''

Thông qua bài viết này trên diễn dàn, tôi mới biết rằng câu lệnh sau là nguyên nhân gây lỗi và thực sự không cần thiết và cần phải xóa bỏ

set service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare server www.cloudflare.com

Sau khi xóa bỏ câu lệnh dư thừa bằng câu lệnh:

delete service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare server www.cloudflare.com

Và chạy lệnh show dns dynamic status để kiểm tra trạng thái thì mọi việc có vẻ đã ok

interface  : pppoe0
ip address  : 14.186.168.32
host-name  : home.onlinekiem.com
last update : Sun Jul 7 14:58:05 2019
update-status: good

Tóm lại bạn cần thực hiện các câu lệnh bên dưới và thay các tham số tương ứng của bạn. Các tham số cần thay thế ở đây là subdomain home.onlinekiem.com login email ở cloudflare [email protected] ứng với global-api-key và zone chính là naked domain của bạn onlinekiem.com

 1. Vào chế độ cấu hình

  configure
  
 2. Cấu hình DNS động của subdomain

  set service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare host-name home.onlinekiem.com
  
 3. Cung cấp thông tin đăng nhập

  set service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare login [email protected]
  set service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare password global-api-key
  
 4. Giao thức DNS động & domain zone

  set service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare protocol cloudflare
  set service dns dynamic interface pppoe0 service custom-cloudflare options zone=onlinekiem.com
  
 5. Xác nhận cấu hình, lưu lại và thoát

  commit;save;exit
  

Sau khi exit thì IP động của bạn ngay lập tức sẽ được cập nhật lên cloudlflare. Nếu IP vẫn chưa cập nhật thì bạn cần phải kiểm tra lại tất cả các bước đã thực hiện.

Ngoài ra để cấu hình trên giao diện UI của router các bạn có thể tham khảo link bên dưới.

Tham khảo: