Phát hiện những login thất bại trong Linux

Mỗi lần login đến server dùng SSH được quan sát và ghi nhận vào một file log bởi daemon rsyslog trong Linux. Hệ thống cơ bản nhất để liệt kê tất cả những nỗ lực login SSH thất bại là một sự kết hợp của hiển thị và lọc những file log bằng cách sử dụng lệnh ‘cat’ và ‘grep’

Để hiển thị một danh sách của những login SSH thất bại trong Linux, đưa ra một vài lệnh trong hướng dẫn này. Chắc chắn rằng những lệnh này được thực thi với quyền ‘root’

Lệnh đơn giản nhất để liệt kê tất cả những login SSH thất bại được chỉ ra bên dưới.

# grep "Failed password" /var/log/auth.log

Kết quả giống như vậy cũng có thể được thực hiện bằng lệnh cat.

Nguồn:

https://www.tecmint.com/find-failed-ssh-login-attempts-in-linux/