hummingbot

Giao dịch tiền điện tử với hummingbot

1. Tạo thư mục chứa dữ liệu bot mkdir hummingbot 2. Phân chia thư mục dữ liệu của bot cho file logs, file config và file database mkdir hummingbot/conf mkdir hummingbot/logs mkdir hummingbot/data mkdir hummingbot/scripts 3. Phân quyền thư mục Để tránh lỗi [Errno 13] Permission denied: 'conf/encrypted_default.json' thì cần phải phân quyền thư mục sudo chown -R $USER ~/hummingbot chmod -R 777 ./hummingbot 3. Tạo và chạy hummingbot docker create -it \ --name hummingbot-instance \ --network host \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/conf,destination=/conf/" \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/logs,destination=/logs/" \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/data,destination=/data/" \ --mount "type=bind,source=$(pwd)/hummingbot/scripts,destination=/scripts/" \ coinalpha/hummingbot:latest docker start hummingbot-instance && docker attach hummingbot-instance Giới hạn tài sản có thể được sử dụng Trường hợp bạn muốn bot chỉ có thể thực thi trong 100USD có thể xem xét tính năng này.