Debian 9

Debian 9.jpg

Cài đặt

https://www.howtoforge.com/tutorial/debian-minimal-server/

Thay đổi root password

https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/how-to-reset-root-password-on-debian-9-stretch.html

Rắc rối với sudo

https://unix.stackexchange.com/questions/354928/bash-sudo-command-not-found

Login SSH với tài khoản root

Mặc định, Debian (và một số bản linux khác) không cho phép tài khoản root đăng nhập thông qua SSH vì lý do bảo mật. Bạn chỉ được cho phép đăng nhập như là một user bình thường và sử dụng su để sử dụng quyền root.

Tôi muốn thực hiện SSH với quyền root nên thực hiện việc chỉnh sửa file sshd_config bằng câu lệnh

nano /etc/ssh/sshd_config

Sau đó tìm đến phần Authentication và chỉnh sửa nội dung tương tự như bên dưới

# Authentication:
 
LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

và khởi động lại sshd service sau khi chỉnh sửa file

service sshd restart

https://mike632t.wordpress.com/2017/07/03/configuring-ssh-on-debian-stretch/

Cài đặt sceen

apt-get install screen

Crontab

Crontab (CRON TABle) is a file which contains the schedule of cron entries to be run and at specified times. File location varies by operating systems, See Crontab file location at the end of this document. http://www.adminschoice.com/crontab-quick-reference https://ss64.com/bash/crontab.html

Lệnh chạy cập nhật NAS

/usr/bin/curl “https://www.duckdns.org/update?domains=onlinekiemcom&token=6ccaf767-6f1a-4acc-a844-5532fxxxxxxe&ip="