Cấu hình Hugo sau khi cài lại Windows

Một thời gian không đụng đến việc cấu hình lại Hugo tôi quên béng phải làm gì sau khi cài lại Windows. Phải mất một lúc tôi mới thiết lập lại được cấu hình và viết ra đây để nhớ cho lần sau:

  • Cài git

  • Cấu hình lại theo bài viết sau https://www.onlinekiem.com/online/dua-site-tao-boi-hugo-len-github-com/

  • Tải hugo và giải nén ở một thư mục nào đó. Để tránh lằng nhằng tôi bỏ vào thư mục

    c:\Windows\System32\
    
  • Chạy lại file deploy.sh thử có báo lỗi không và tiếp tục sửa

  • Bị lỗi và tôi phải restore lại bằng lệnh git reset 5a3d847b169d29a9eac303a908a84961403e1d61

  • Sau đó đưa lên lại remot bằng lệnh git push origin master -f