Debian

Cài đặt Wireguard trên Debian

https://nfalcone.net/blog/wireguard-vpn-debian-server/ https://unix.stackexchange.com/questions/543601/failed-to-update-linux-headers-on-debian-stretch-debian-9 Bản nháp: Để cài đặt Wireguard trên Linux thông thường có 2 cách; 1 Tự build file cài đặt từ mã nguồn 2 Sử dụng file đã biên dịch sẵn có ở repo Debian (nằm trong repo unstable) 6 echo “deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/unstable.list 7 echo “deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main” | tee /etc/apt/sources.list.d/unstable.list 8 echo -e “Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 150\n” | tee /etc/apt/preferences.d/limit-unstable sudo apt update sudo apt install wireguard lsmod | grep wireguard 32 sudo nano /etc/sysctl.

Debian 9

Cài đặt https://www.howtoforge.com/tutorial/debian-minimal-server/ Thay đổi root password https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/how-to-reset-root-password-on-debian-9-stretch.html Rắc rối với sudo https://unix.stackexchange.com/questions/354928/bash-sudo-command-not-found Login SSH với tài khoản root Mặc định, Debian (và một số bản linux khác) không cho phép tài khoản root đăng nhập thông qua SSH vì lý do bảo mật. Bạn chỉ được cho phép đăng nhập như là một user bình thường và sử dụng su để sử dụng quyền root. Tôi muốn thực hiện SSH với quyền root nên thực hiện việc chỉnh sửa file sshd_config bằng câu lệnh