Cài đặt multicast-DNS trong mạng gia đình

multicast-DNS là gói phần mềm chạy dịch vụ DNS trên từng máy, đảm bảo cho quá trình phân giải tên trong mạng cục bộ, cho phép bạn truy cập vào một máy trong mạng LAN thông qua tên máy mà không phải dùng địa chỉ IP của máy đó. Hệ thống mạng trong gia đình thường bao gồm nhiều thiết bị với hệ điều hành không giống nhau do đó multicast-DNS là một giải pháp tiện lợi vì nếu dhcp của modem thay đổi địa chỉ ip cho máy cần truy cập ta vẫn có thể truy cập được máy đó thông qua tên.

Bất cứ truy vấn nào kết thúc bằng .local đều gửi đến địa chỉ 224.0.0.251 là địa chỉ IPv4 dành riêng cho multicast DNS. Trong IPv6 địa chỉ multicast là FF02::FB .Các khái niệm về phân giải địa chỉ là như nhau trong các câu truy vấn mDNS kể cả trong IPv4 hay IPv6. Bởi vì các địa chỉ 224.0.0.251 và FF02::FB là các địa chỉ dành riêng cho liên kết cục bộ nên nó sẽ không bao giờ được gửi ra ngoài phạm vi của một mạng liên kết nội hoặc gửi từ bên ngoài vào trong mạng này.

Cài đặt
Linux
apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns
Windows

Cài đặt phần mềm Bonjour Printer

Kiểm tra

getent hosts <tên-máy>.local

Sau khi cài đặt để kiểm tra các máy có nhìn thấy và truy cập được với nhau không ta dùng lệnh ping với cú pháp như sau:

ping <tên-máy>.local
Thay đổi tên máy

Trên Linux Kiểm tra tên hiện tại

hostnamectl status | grep Static

Thay đổi tên

hostnamectl set-hostname <tên-máy>
Tường lửa
Tham khảo
https://wiki.debian.org/ZeroConf

https://help.ubuntu.com/community/HowToZeroconf

http://blog.uguu.waw.pl/2015/05/21/mdns-netbsd-linux-osx/

https://gist.github.com/davisford/5984768

https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo