wireguard

Cài đặt Wireguard trên Debian

https://nfalcone.net/blog/wireguard-vpn-debian-server/ https://unix.stackexchange.com/questions/543601/failed-to-update-linux-headers-on-debian-stretch-debian-9 Bản nháp: Để cài đặt Wireguard trên Linux thông thường có 2 cách; 1 Tự build file cài đặt từ mã nguồn 2 Sử dụng file đã biên dịch sẵn có ở repo Debian (nằm trong repo unstable) 6 echo “deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/unstable.list 7 echo “deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main” | tee /etc/apt/sources.list.d/unstable.list 8 echo -e “Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 150\n” | tee /etc/apt/preferences.d/limit-unstable sudo apt update sudo apt install wireguard lsmod | grep wireguard 32 sudo nano /etc/sysctl.