unstable

Kích hoạt Repo testing và unstable trong Debian

https://www.binarytides.com/enable-testing-repo-debian/ Cài đặt và sử dụng backports https://wiki.debian.org/AptPreferences https://wiki.debian.org/DebianTesting https://www.debian.org/security/ VPN https://xalitech.com/wireguard-vpn-server-on-aws-lightsail/ https://golb.hplar.ch/2018/10/wireguard-on-amazon-lightsail.html