orange pi

Ghi chép kubernetes

https://www.thebigdatablog.com/kubernetes-and-docker-running-at-an-orangepi/ https://blog.alexellis.io/test-drive-k3s-on-raspberry-pi/ https://github.com/rancher/k3s/issues/1395 MASTER NODE Đổi tên hostname echo "masterpi" > /etc/hostname sudo nano /etc/hosts Cài đặt curl -sfL https://get.k3s.io | sh - sudo systemctl status k3s sudo cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token K104a57a00c6ca0b2d1e558a79e6ae4c3d151474eccfc08677f501426f6ede66ef3::server:1c7e84a0f9f90def290c62d503038dba NODE export K3S_URL="https://:<MASTERPI-IP>:6443" export K3S_TOKEN="K104a57a00c6ca0b2d1e558a79e6ae4c3d151474eccfc08677f501426f6ede66ef3::server:1c7e84a0f9f90def290c62d503038dba" ```` ```` curl -sfL https://get.k3s.io | sh - ```` Join node sudo k3s agent –server ${K3S_URL} –token ${K3S_TOKEN} DELETE NOT READY NODE Cordon the node Drain the node Delete the node Reset the node ( run kubeadm reset command if it is joined using kubeadm) Join the node again as a fresh node Sự cố Build với không điểm yếu nên nếu có sự cố xảy ra cũng cho phép khắc phục nhanh LINK.

Cài đặt và cấu hình home server

Bài viết sẽ được cập nhật dần … Tôi ấp ủ ý định xây dựng một trung tâm giải trí đa phương tiện sử dụng trong gia đình sử dụng chip ARM từ khá lâu. Tối ưu nó là ưu tiên hàng đầu nên tôi bắt đầu với chip ARM, lưu trữ dữ liệu google cloud … Ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ các thiết lập được tôi sử dụng để vận hành server đấy một cách trơn tru nhất.