kubernetes

Ghi chép kubernetes

https://www.thebigdatablog.com/kubernetes-and-docker-running-at-an-orangepi/ https://blog.alexellis.io/test-drive-k3s-on-raspberry-pi/ https://github.com/rancher/k3s/issues/1395 MASTER NODE Đổi tên hostname echo "masterpi" > /etc/hostname sudo nano /etc/hosts Cài đặt curl -sfL https://get.k3s.io | sh - sudo systemctl status k3s sudo cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token K104a57a00c6ca0b2d1e558a79e6ae4c3d151474eccfc08677f501426f6ede66ef3::server:1c7e84a0f9f90def290c62d503038dba NODE export K3S_URL="https://:<MASTERPI-IP>:6443" export K3S_TOKEN="K104a57a00c6ca0b2d1e558a79e6ae4c3d151474eccfc08677f501426f6ede66ef3::server:1c7e84a0f9f90def290c62d503038dba" ```` ```` curl -sfL https://get.k3s.io | sh - ```` Join node sudo k3s agent –server ${K3S_URL} –token ${K3S_TOKEN} DELETE NOT READY NODE Cordon the node Drain the node Delete the node Reset the node ( run kubeadm reset command if it is joined using kubeadm) Join the node again as a fresh node Sự cố Build với không điểm yếu nên nếu có sự cố xảy ra cũng cho phép khắc phục nhanh LINK.