Ghi chú nhanh về git

Bỏ qua những thay đổi trong thư mục

Cú pháp

git checkout .

Công dụng: sẽ bỏ quả những thay đổi chưa commit trong thư mục hiện tại (dấu chấm (.) có nghĩa là thư mục hiện tại)

Nếu bạn muốn giữ lại những thay đổi này để sử dụng về sau, bạn có 2 tùy chọn:

git stash

Lệnh này lưu lại những thay đổi này trong một stack. Bạn có thể áp dụng những thay đổi vào thư mục đang làm việc sau này bằng cách sử dụng lệnh git stash pop

git diff > changes.patch

Lệnh này lưu lại những thay đổi trong file changes.patch. Nếu bạn muốn áp dụng chúng vào thư mục đang làm việc ban có thể dùng lệnh sau git apply changes.patch

Ref: https://stackoverflow.com/questions/11628074/how-to-make-git-ignore-my-changes

1. Clone repo:

git clone [email protected]:YOUR-USERNAME/YOUR-FORKED-REPO.git

2. Thêm remote từ repo nguồn vào trong repo được fork:

cd vào/thư-mục/bạn-clone
git remote add upstream git://github.com/ORIGINAL-DEV-USERNAME/REPO-YOU-FORKED-FROM.git
git fetch upstream

3. Cập nhật repo được fork theo repo gốc mà vẫn giữ lại những thay đổi của bạn:

git pull upstream master

Ref: https://gist.github.com/CristinaSolana/1885435