Đăng kí VPS miễn phí ở Google Cloud Platform

Link https://cloud.google.com/free/

Hướng dẫn: https://medium.com/@K0T3Z4/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-c%C3%A1i-vps-google-cloud-always-free-ea80e758c0a9 | Backup

Vùng miễn phí US-Central1/US-East1/US-West1/US-Weast1 như hình dưới

Các vùng cung cấp VPS miễn phí ở GCP

Các vùng cung cấp VPS miễn phí ở GCP

Những thông tin cần lưu ý trong điều kiện miễn phí:

Các vùng cung cấp VPS miễn phí ở GCP

Các vùng cung cấp VPS miễn phí ở GCP

Thêm thông tin

Điều khoản sử dụng: https://cloud.google.com/free/docs/gcp-free-tier