lemp

Cài đặt LEMP để chạy Wordpress sử dụng Docker

1. NGINX version: '3' services: nginx: image: nginx:latest container_name: nginx ports: - '80:80' - '443:443' volumes: - './app:/var/www/html' - './config/nginx:/etc/nginx/conf.d' 2. MySQL (MariaDB) version: '3' services: nginx: image: nginx:latest container_name: nginx ports: - '80:80' - '443:443' volumes: - './app:/var/www/html' - './config/nginx:/etc/nginx/conf.d' mariadb: image: mariadb:10.3.9 container_name: mariadb restart: 'on-failure' environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: lab-skywirex volumes: - ${PWD} Luc nay co the truy cap vao container mariadb de thuc thi cau lenh SQL

Cài đặt webserver LEMP chạy wordpress trên VPS Ubuntu 14.04

Tuần vừa rồi tôi tìm cách phát triển một site buôn bán dựa trên nền Wordpress. Tôi đã mua sẵn domain và đang lay hoay tìm host cho site của mình. Các host uy tín tôi tham khảo có giá khá đắt so với một site mới như site của tôi. Do đó sau một hồi tham khảo tôi quyết định sử dụng cái VPS cấu hình thấp mua từ đời nào của Ramnode mà lúc trước tôi có ý định dùng nó để làm VPN.