handshake

Ghi chép Handshake

Truy cập domain handshake Để truy cập website sử dụng domain handshake, hiện tại có thể sử dụng add-on của trình duyệt như Firefox hoặc Chrome. Ngoài ra tự build cho mình một công cụ phân giải tên miền sự dụng hsnd cũng là một cách. DNS resolver Nếu đang ở Debian 9 echo "deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main" > /etc/apt/sources.list.d/unstable.list printf 'Package: *\nPin: release a=unstable\nPin-Priority: 90\n' > /etc/apt/preferences.d/limit-unstable apt update Debian 10