fail2ban

Cách dùng fail2ban để tăng cường bảo mật cho server Linux

Bài viết sẽ còn cập nhật…. Cài đặt Cài đặt Fail2Ban trên Debian/Ubuntu # apt-get update && apt-get upgrade -y # apt-get install fail2ban Cấu hình Mặc định, fail2ban sử dụng file .conf ở thư mục /etc/fail2ban/ để đọc đầu tiên. Tuy nhiên những thiết lập ở file này có thể được đè lên bởi những file .local ở trong cùng thư mục. Vì vậy, file .local không bao gồm tất cả những thiết lập từ file .