cvf

Nén và giải nén trong Linux bằng dòng lệnh với tar

Nén So sánh các chuẩn nén thường dùng trong Linux tar -cvf jellyfin.tar.gz jellyfin/ tar -xvf jellyfin.tar.gz https://www.tecmint.com/18-tar-command-examples-in-linux/ https://www.rootusers.com/gzip-vs-bzip2-vs-xz-performance-comparison/