Đồ chơi cho Hugo

Hugo shortcodes

- [Trang shortcode chính thức] (https://gohugo.io/content-management/shortcodes/) 
Thiết lập độ rộng cột trong markdown để hugo hỗ trợ
 • Chèn khoảng trắng

  Name                                          | Value
  -------|-------------------
  `Value-One` | Long explanation
  `Value-Two` | Long explanation
  `etc` | Long explanation
  
  |Name|Value|
  |----|---------|
  |<img style="width: 1000px;"/>|---------|
  

Có thể chỉnh giá trị 1000px lên hoặc xuống khi nào thấy phù hợp

Lưu ý có một số trình duyệt không hỗ trợ

Học thiết kế theme cho hugo:

https://learn.netlify.com/en/

Công cụ cho hugo

https://gohugo.io/tools/

Để thuận tiện trong việc tạo site với Hugo thì bạn nên có một số công cụ đi kèm tự động hóa nhiều phần việc phải thực hiện bằng tay

Sublime Text