Cài đặt và cấu hình home server

Bài viết sẽ được cập nhật dần …

Tôi ấp ủ ý định xây dựng một trung tâm giải trí đa phương tiện sử dụng trong gia đình sử dụng chip ARM từ khá lâu. Tối ưu nó là ưu tiên hàng đầu nên tôi bắt đầu với chip ARM, lưu trữ dữ liệu google cloud … Ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ các thiết lập được tôi sử dụng để vận hành server đấy một cách trơn tru nhất.

Yêu cầu đối với server

 • Tiết kiệm điện năng vì chạy 2424
 • Có thể truy cập online bên ngoài mạng LAN
 • Dễ cài đặt, cấu hình

Hệ điều hành & phần mềm

 • Linux distro: Debian
 • Phần mềm: Docker và Docker compose, Rclone, Plex (), aria2-rpc, fail2ban, jdownloader
 • Cloud lưu dữ liệu: Google Drive Unlimited

Cài đặt

1. Docker và Docker compose

 • Cài đặt Docker

Cài Docker cho Orange Pi 3 giống như Raspbian bằng cách sử dụng script được tạo sẵn như hướng dẫn bên dưới. Thực hiện tải về và chạy script trên local

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

Kiểm tra Docker sau khi cài đặt

docker version
 • Cài đặt Docker Compose

Để cài đặt docker compose, có nhiều cách khác nhau,ở đây tôi chọn cài đặt bằng cách sử dụng PIP. Mặc định PIP không được cài trên Linux do đó bạn cần phải kiểm tra và cài đặt nó

Kiểm tra PIP đã được cài hay chưa

pip version

Kiểm tra phiên bản python mặc định python --version trên máy của bạn, sau đó cài PIP tùy theo phiên bản python mặc định theo hướng dẫn sau:

https://linuxize.com/post/how-to-install-pip-on-ubuntu-18.04/

Cài đặt docker-compose

Để tránh lỗi xảy ra ta cần cài thêm các gói sau trước khi cài docker-compose

apt install libffi-dev python-dev libpython-dev libevent-dev
pip install setuptools
pip install wheel
pip install PyNaCl
pip install docker-compose

2. Rclone

Cài đặt rclone bằng dòng lệnh bên dưới. Các bạn đọc thêm chi tiết về cấu hình và sử dụng rclone ở đây

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Nếu đã có file backup cấu hình trước đó thì copy file vào đường dẫn ~\.config\rclone\

Tải script để mount Google Drive vào thư mục trên local

wget https://onlinekiem.com/scripts/shell/rclone-plex && nano rclone-plex

Chạy script khi khởi động lại máy

mv rclone-plex /etc/init.d/rclone-plex
chmod +x /etc/init.d/rclone-plex
update-rc.d -f rclone-plex defaults
bash /etc/init.d/rclone-plex start
update-rc.d -f rcloned disable
bash /etc/init.d/rcloned stop

3. Samba

docker run -d \
 --name samba \
 -e USERID=1000 \
 -e GROUPID=1000 \
 -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \
 -p 137:137/udp \
 -p 138:138/udp \
 -p 139:139 \
 -p 445:445 \
 -v /mnt/cloud/khu-drive:/mount/data \
 -v /media/khu-drive:/mount/media \
 --restart unless-stopped \
 dperson/samba:aarch64 \
 -n \
 -u "admin;admin" \
 -s "data;/mount/data;yes;yes;yes;all" \
 -s "media;/mount/media;yes;yes;yes;all"

4. Aria2

docker run -d \
 --name aria2-rpc \
 -p 6800:6800 \
 -v /data/download:/aria2/data \
 -v ~/.config:/aria2/conf \
 -e PUID=1000 \
 -e PGID=1000 \
 -e RPC_SECRET=skywirex \
 skywirex/aria2-rpc

5. Transmission (torrent client)

docker create \
 --name=transmission \
 -e PUID=1000 \
 -e PGID=1000 \
 -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \
 -e USER=skywirex \
 -e PASS=skywirex \
 -p 9091:9091 \
 -p 51413:51413 \
 -p 51413:51413/udp \
 -v /data/download:/downloads \
 --restart unless-stopped \
 linuxserver/transmission:arm64v8-latest

6. Deluge (torrent client)

docker create \
 --name=deluge \
 --net=host \
 -e PUID=000 \
 -e PGID=000 \
 -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \
 -v /root/.config/deluge:/config \
 -v /data/download:/downloads \
 --restart unless-stopped \
 linuxserver/deluge